Skip to main content
 

 

747 West Main Street  •  Avon, MA  02322 •  508-587-8300•  tcurtindds@comcast.net

 MEET THE DOCTOR

Thomas J. Curtin, D.D.S.

tcurtindds@comcast.net

 
 MEET THE OFFICE MANAGER

 

Darlene Merritt Office Manager

dm_tcurtindds@comcast.net

 

 


 

 MEET THE ASSISTANT OFFICE MANAGER

 

 

Susan Marino

 

 


 

 MEET THE ASSISTANTS

 

 

 

Renee Loubier, CDA

 

 

 

 

 

 

  

 


 

 

 

Tanya Phillips, CDA

  

 MEET THE HYGIENISTS

 

 

 Lisa Bracken, RDH

 

 

 Tina Gallagher,RDH

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jennifer Baker, RDH